"pomáháme těm, které závislost dovedla ke konfliktu se zákonem"

 Poslání programu

Posláním programu Drogové poradenství ve věznici je podporovat uživatele návykových látek, kteří se ocitli ve výkonu trestu nebo vazby (případně jim tato skutečnost hrozí), při řešení jejich problémů a motivovat je ke změně životního stylu. Pomoci jim s návratem do společnosti a předcházet dalšímu páchání trestné činnosti. Podpora a motivace klientů se děje zejména prostřednictvím osobního případně korespondenčního poradenství. Tyto aktivity pomáhají předcházet zacyklení nežádoucího životního stylu klientů (užívání návykových látek, páchání trestné činnosti) vedoucího k jejich sociálnímu vyloučení, a tím současně podporují jejich zařazení do běžného života.

Okruh osob, pro které je služba určena

Osoby, které se svým rizikovým způsobem života spojeným s užíváním návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem a jsou toho času: ve výkonu vazby nebo výkonu trestu, případně ti, kterým lze pomoci navázat spolupráci s Probační a mediační službou a přispět k využití alternativních způsobů trestání či ochranné léčby.

Osoby, po výstupu z výkonu trestu, které nyní hledají podporu ke změně životního stylu směrem k abstinenci, zapojení se do společnosti s možností nástupu na léčbu závislosti.

Rodinní příslušníci a další blízké osoby uživatelů návykových látek ve výkonu vazby či výkonu trestu.

Základní principy služeb DPV

  • dobrovolnost (záleží na rozhodnutí klienta, zda nabízené služby využije)
  • individuální přístup (přístup dle klientových aktuálních individuálních potřeb a kontextu, ve kterém se nachází)
  • podpora a zvyšování kompetencí klienta (vedení klienta k samostatnosti a aktivnímu přístupu)
  • mlčenlivost, existují výjimky, jakými jsou: ohrožení bezpečnosti věznice (útěk, vzpoura, útok), ohrožení života klienta, trestná činnost, na niž se vztahuje oznamovací povinnost dle § 367 a 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a rozhodnutí soudu.)
  • partnerství a respekt (pracovník není ke klientovi v nadřízeném postavení)
  • bezplatnost

Cílem programu je

Zvýšení kompetencí klienta při řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a pobytem ve vězení.

Změna současného chování klienta směrem k péči o vlastní zdraví, zlepšení vztahů s lidmi, abstinenci od návykových látek, léčbě závislosti apod.

Zlepšení orientace klientů v nové životní situaci po propuštění z vězení a stabilizace sociální situace klienta tak, aby nedocházelo k zacyklení nežádoucího životního stylu vedoucího zpět do vězení.

Zlepšení vzájemné komunikace klientů s rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami, které podpoří jejich návrat do společnosti bez návykových látek.

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz